Recursos de galego para secundaria

As interferencias

Interferencias e desviacións do estándar

Causas

- Contacto e conflito lingüístico galego-castelán

- Semellanza formal entre galego e castelán, dúas linguas románicas

- Ausencia dun modelo de galego estándar durante un longo período

Interferencias máis habituais

Interferencias ortográficas:

*grabar por gravar, *móvil por móbil, *hola por ola, *ahí por aí, #DígochoEu Non escribas *extender

Interferencias fonéticas:

- Sistema de 5 vogais fronte ao sistema de 7 do galego tradicional

- Dificultade para pronunciar nasal velar sonora: unha, ningún

- Dificultade para pronunciar a fricativa prepalatal xorda: xenio, ameixa

- Acentuación errada:

Interferencias morfolóxicas

Substantivo

Alteracións no xénero:

Alteracións no número:

Pronome

Verbos

Verbos con alternancia vocálica:

Tempos compostos

Verbos pronominais que non son tal

Preposicións

#DígochoEu Non digas *hacia

Adverbio

#DígochoEu Non digas *todavía

Conxuncións

#DígochoEu Non digas *anque

Interferencias sintácticas

Colocación incorrecta do pronome átono: #DígochoEu Coloca pronomes en 1 minuto

Preposición a na perífrase ir + infinitivo: #DígochoEu Moito ollo con ir + infinitivo

Interferencias léxicas

Castelanismo adaptado: conexo, antoxo

Castelanismo pleno: miércoles, abuelo, postre, alquiler, bache

Interferencias semánticas:

pobo > #DígochoEu Moito ollo cos pobos

largo > #DígochoEu Non confundas longo e largo

rubio > #DígochoEu Non me chames rubia

sono > #DígochoEu Non é o mesmo que sono que soño

Hiperenxebrismos ou hipergaleguismos:

Fenómeno lingüístico que consiste na modificación artificial de certas palabras propias dun idioma, para diferencialas das formas coincidentes noutra lingua da mesma familia, dando lugar a formas incorrectas que pretenden facerse pasar por xenuínas.

No galego escrito abundan os hiperenxebrismos do tipo: *primaveira (por primavera); *sinceiro (por sinceiro); *esquiña (por esquina); *destiño (por destino) *calqueira (por calquera); *abandoar (por *abandonar); inconvinte (por *inconveniente); humán (por humano) etc.

Outros exemplos: